|  O nás  |  SAC FTP  |  Pezinok  |  Národné centrum robotiky  |  Robotika.sk  |  NajNakupAktuálny kurzový lístok:

  USD 1.0855* (americký dolár)

  CHF 1.0816* (švajčiarsky frank)

  CZK 25.457* (česká koruna)

  CAD 1.4357* (kanadský dolár)

  GBP 0.859* (libra šterlingov)

* Slovenská sporiteľňa - devízy - predaj

Vyskúšajte ESET Online Scanner s vylepšenou detekciou a rozšírenou podporou internetových prehliadačov.

AVIR //
Spracovanie osobných údajov
Súhlasom so spracovaním osobných udajov udeleným pri odosielaní objednávky udeľujete súhlas spoločnosti AVIR, s.r.o. so sídlom v Pezinku, Záhumenice 15, IČO: 36827631, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Okr. súde Bratislava I, Odd: Sro, vl. č. 47713/B (ďalej len "Správca"), aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) spracovávala nasledovné osobné údaje:
 
Fakturačné údaje:
- Meno a priezvisko / Obchodný názov*
- Adresa trvalého bydliska / sídla*
- IČO*, DIČ*, IČ-DPH*
 
Kontaktné údaje:
- Meno kontaktnej osoby*
- E-mail adresa
- Telefónne číslo
 
*) Iba v prípade firiem a organizácií
 
Účely spracúvania osobných údajov
Meno a priezvisko v prípade fyzickej osoby, obchodný názov v prípade právnickej osoby a typicky aj kontaktná e-mail adresa, menej často aj poštová adresa sú údaje poskytnuté autorskej firme pre potrebu vystavenia objednanej licencie softvéru.
E-mail adresa je potrebná tiež pre potvrdenie prijatia objednávky, zaslanie elektronickej faktúry, komunikáciu so zákazníkom za účelom získania doplnkových informácií ohľadom objednávky a doručeniu objednanej licencie software. Firma AVIR, s.r.o. odporúča firemným zákazníkom vytvorenie univerzálneho e-mail účtu pre doručovanie licencií, ktoré neprináleží žiadnemu konkrétnemu pracovníkovi.
Telefónne číslo je núdzový komunikačný prostriedok používaný, len ak zákazník v štandardných rámcoch neodpovedá na správy elektronickej pošty zaslané na udanú adresu resp. v prípade, ak je táto zjavne nefunkčná (chybne zadaná). V prípade firemných zákazníkov firma AVIR, s.r.o. odporúča zadanie telefonického čísla slúžiaceho výhradne k služobným účelom. Ak zákazník - fyzická osoba výslovne nesúhlasí s poskytnutím telefonického kontaktu alebo telefónne číslo nevlastní, môže zadať do príslušnej kolonky číslo nula.
Vyššie vymenované údaje sú správcom uchovávané po dobu 5 rokov.
 
Firma AVIR, s.r.o. o návštevníkoch svojich webových stránok nezbiera žiadne údaje za marketingovými účelmi, nepoužíva žiadne online analytické nástroje ani prepojenie na socíálne siete a ani neposiela žiadne reklamné e-mail správy.
 
Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
- vziať súhlas kedykoľvek späť,
- požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
- požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
- vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
- požadovať od nás úpravu, doplnenie, prenos alebo vymazanie týchto osobných údajov,
- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 
Zabepečenie prenášania a uchovávania osobných údajov
Vezmite, prosím, na vedomie, že z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov, prijala spoločnosť AVIR, s.r.o. viaceré opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu alebo zneužitia vašich osobných údajov. Pri zhromaždovaní a prenášaní citlivých dát používame šifrovaciu technológiu a rovnako tak, v šifrovanej podobe sú tieto dáta aj uložené. Počítače firmy AVIR, s.r.o. sú zabezpečené komplexnou antivírusovou ochranou a ochranou proti napadnutiu cez internet. Firma AVIR, s.r.o. prevádzkuje svoje webové stránky u spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. a poštový server zabezpečujúci prenos údajov zadaných v rámci online objednávky je taktiež v správe tejto spoločnosti. Firma AVIR, s.r.o. nepoužíva k prenosu citlivých údajov žiadne bezplatné poštové servery a ani verejné internetové pripojenie.
 
Zoznam sprostredkovateľov
AVIR, s.r.o. ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri svojej obchodnej činnosti využíva viacero dodávateľov pričom niektorí z nich v nevyhnutnom rozsahu pristupujú k osobným údajom spracúvaných v informačných systémoch prevádzkovateľa. V závislosti na type objednaného software sa výrobcovi pre účely vystavenia licencie doručujú len nevyhnutne vyžadované osobné údaje, typicky názov subjektu (obchodný názov firmy alebo celé meno fyzickej osoby) a e-mail adresa, v niektorých prípadoch aj poštová adresa. S osobnými údajmi v Obchodnom informačnom systéme z tohto dôvodu prichádzajú do styku nasledovní poskytovatelia software a sprostredkovatelia (distribútori software):
win.rar GmbH; Ghisler Software GmbH; ALTAP, spol. s r.o.; FinePrint Software, LLC; ESET, spol. s r. o.; Doctor Web, Ltd.; IDM Computer Solutions, Inc.; Rastislav Korytár - RK Software; Václav Jedlička; Irfan Skiljan; Ritlabs, SRL; Malwarebytes; Safer-Networking Ltd.; Runtime Software; R-Tools Technology Inc.; Famatech, LLC; DEVOLUTIONS.NET; RealVNC Ltd; Paessler AG; SystemTools Software, Inc.; Hex-Rays SA; Sparx Systems Pty Ltd.; think-cell Sales GmbH; SWS Distribution a.s.; JIMAZ prodej sw s.r.o.; ZEBRA SYSTEMS, s.r.o.; AnySoft.pl Rejestracja Oprogramowania; Connect Distribution Sp. z o.o.; Lifeboat Distribution; Compuwave GmbH; BTSoftware BV; Softnow Regina Kiluk a ďalšie subjekty, ktorých účasť je nevyhnutná k vybaveniu konkrétnych objednávok licencií mimo štandardný sortiment (v tomto prípade bude zákazník individuálne informovaný o konkrétnych sprostredkovateľoch).
 
Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov
Jedinou osobu zodpovednou za spracovanie údajov vo firme AVIR, s.r.o. je jej konateľ a majiteľ, Ing. Peter Hubinský, PhD., info@avir.sk
AVIR //

 
Copyright © 2000-2012 AVIR | WebDesign © 2007-2014 by piXie dESiGN
Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.