|  O nás  |  SAC FTP  |  Pezinok  |  Národné centrum robotiky  |  Robotika.sk  |  NajNakupAktuálny kurzový lístok:

  USD 1.0855* (americký dolár)

  CHF 1.0816* (švajčiarsky frank)

  CZK 25.457* (česká koruna)

  CAD 1.4357* (kanadský dolár)

  GBP 0.859* (libra šterlingov)

* Slovenská sporiteľňa - devízy - predaj

Vyskúšajte ESET Online Scanner s vylepšenou detekciou a rozšírenou podporou internetových prehliadačov.

AVIR // Shareware
Čo je to voľne šíriteľný sotvér?
Voľne šíriteľný sotvér je druh programového vybavenia, ktorý sa vyznačuje tým, že za definovaných podmienok ich autori súhlasia s voľným šírením ich programu (obvykle je to podmienka nedotknuteľnosti distribučného archívu obsahujúceho samotný program a sprievodnú dokumentáciu) rôznymi distribučnými kanálmi aj bez ich explicitného súhlasu pre každý konkrétny prípad. Pre distribúciu shareware sa pritom využívajú špecializované sotvérové archívy na Internete, CD ROM prílohy k počítačovo orientovaným časopisom a tiež sotvérové výbery vydávané špecializovanými vydavateľskými firmami. Autori shareware programov tak nemajú čo sa týka distribúcie a propagácie svojho produktu takmer žiadne výdavky, napriek tomu môže program v krátkom čase osloviť milióny používateľov po celom svete. Získavajú pritom aj zákazníci, pretože majú možnosť za nízku cenu získať širokú paletu softvérových produktov, ktorých funkčnosť môžu detailne a objektívne overiť na vlastnom počítači.

Voľne šíriteľný sotvér možno približne rozdeliť do 3 základných kategórií - shareware, freeware a public domain. Význam týchto pojmov objasníme v nasledujúcich riadkoch.
AVIR //
Shareware
Je skupina softvérových produktov, ktoré sa vyznačujú tým, že poskytujú možnosť počas autorom definovanej doby (typicky okolo 30 dní) program BEZPLATNE a LEGÁLNE vyskúšať na svojom počítači a v prípade, že zákazníkovi program vyhovuje, program si zakúpi formou zaslania registračného poplatku. Z hľadiska autorských práv je však shareware úplne zhodný s klasickým komerčným programovým vybavením - po uplynutí skúšobnej doby je ďalšie užívanie programu bez jeho registrácie TRESTNÉ.

Úlohou skúšobných verzií je preniknúť medzi čo najväčší počet používateľov a presvedčiť ich o kvalitách programu demonštrovaním jeho základných funkcií. Skúšobné verzie sú pritom rôzneho typu - od časovo či funkčne obmedzených, cez verzie s rôznymi zdržujúcimi správami upozorňujúcimi na potrebu registrácie až po úplne neobmedzené verzie. Špeciálnou kategóriou shareware sú programy typu ad-ware, ktoré počas ich činnosti zobrazujú reklamné prúžky (za zobrazovanie ktorých plynú autorovi poplatky).

Úhrada definovaného registračného poplatku (typicky desiatky dolárov) sa môže realizovať prostredníctvom on-line úhrady cez domovskú stránku programu alebo cez špecializovaný platobný portál (ide obvykle o elektronickú úhradu v dolároch bez papierového potvrdenia o platbe) alebo prostredníctvom úhrady miestnej firme zastupujúcej na zmluvnom základe daný program na definovanom teritóriu (ide o platbu v miestnej mene, úhradu bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou, pričom miestny zástupca môže kupujúcemu poskytnúť aj riadny daňový doklad - faktúru). Po zaplatení registračného poplatku je používateľovi poskytnutý registračný kľúč, sériové číslo alebo plná verzia programu, prípadne aj ďalšie služby spojené s používaním a aktualizáciou programu (prístup do internej užívateľskej konferencie, nárok na hot-line, zasielanie upozornení o nových verziách programu a podobne). Po aktivácii takto získaného kľúča, registračného kódu či po inštalácii plnej verzie sa všetky obmedzenia skúšobnej verzie zrušia. V prípade ad-ware sa preruší činnosť reklamného agenta zobrazujúceho reklamné prúžky. V určitých prípadoch je plná verzia programu zasielaná na CD-ROM médiu spolu s tlačeným manuálom.

Jednotlivé programy sa môžu čo sa týka formy šírenia, obmedzení skúšobnej verzie i spôsobu registrácie medzi sebou výrazne odlišovať, a preto je potrebné vždy dôkladne preštudovať dokumentáciu priloženú k danému programu, prípadne využiť aj informácie umiestnené na domovskej stránke programu alebo miestneho distribútora (ktoré môžu byť aktuálnejšie ako tie, ktoré pochádzajú z niekoľko mesiacov starej skúšobnej verzie získanej napr. z CD-ROM prílohy k nejakému časopisu).
AVIR //
Freeware
Je typ programového vybavenia, kedy sa autor zrieka nároku na zaplatenie registračného poplatku, nezrieka sa však autorstva programu. Program je možné šíriť v nezmenenej forme s kompletnou dokumentáciou, za toto šírenie ale (podobne ako v prípade shareware) nie je povolené vyžadovať úhradu poplatku v prospech šíriteľa, ktorý by výraznejšie prekročil vlastné náklady na jeho šírenie (cena na zostavenie a výrobu CD ROM média a jeho dopravu k zákazníkovi).
AVIR //
Public domain
Je spôsob šírenia programového vybavenia (obvykle vrátane jeho zdrojového kódu), pri ktorom sa autor zrieka nielen nároku na registračný poplatok, ale aj samotného autorstva, takže je obvykle povolené (napr. po ukončení vývoja programu pôvodným autorom) pokračovať v ďalšom vývoji programu ďalšími autormi.
AVIR //

 
Copyright © 2000-2012 AVIR | WebDesign © 2007-2014 by piXie dESiGN
Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.